Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do sekce Red Přejít na sekci Sport Přejít na sekci Magazín Přejít na sekci Blogy Přejít na web nova.cz
 

Pokud na našich stránkách ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat. Registrace je snadná a zabere vám jenom chvilku.

HERNÍ ŘÁD soutěže o "Pokoj snů"

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.doma.cz (dále jen „Doma.cz“), vydává následující pravidla soutěže o poukaz na vybavení dětského pokoje v hodnotě 100 tis. Kč a další věcné ceny (dále jen „Soutěž“):

 1. Soutěž bude probíhat v době od 14.02. do 12.03.2012 a bude rozdělena do čtyř (4) soutěžních týdnů (14.02. – 20.02., 21.02. – 27.02., 28.02. – 05.03., 06.03. – 12.03. 2012).
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do realizace Soutěže a osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 3. Do Soutěže se soutěžící zapojí tak, že kdykoli v době od 14.02. do 12.03.2012 založí na stránkách Doma.cz. soutěžní profil dítěte ve věku 0 – 15 let (včetně) (dále jen „Profil“). Nebude-li soutěžící zákonným zástupcem dítěte, odpovídá za to, že zákonný zástupce dal k zapojení dítěte do Soutěže souhlas. Pro založení Profilu je nutné být registrovaným uživatelem stránek Doma.cz. Po přihlášení se na stránky Doma.cz se soutěžícímu zobrazí přihlašovací formulář do Soutěže, ve kterém vyplní požadované údaje o sobě a dítěti, nahraje do něj fotografii dítěte a formulář odešle – tím je Profil dítěte založen. V jednom Profilu může být pouze jedna fotografie dítěte. Soutěžící však může založit více Profilů (např. pokud chce soutěžící zapojit do Soutěže více dětí nebo chce jednomu dítěti založit více než jeden Profil). Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru.
 4. Založením Profilu dítěte podle odst. 3) poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít údaje o sobě a o dítěti uvedené v přihlašovacím formuláři a připojenou fotografii dítěte pro účely realizace a propagace Soutěže, zejména svolení ke zveřejnění fotografie a uvedených údajů na internetových portálech provozovaných CET 21 a v televizním vysílání, a to bez časového a teritoriálního omezení. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím fotografie v rozsahu výše uvedeném nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autora fotografie, osob zachycených na fotografii apod.
 5. Všechny řádně založené Profily budou veřejně přístupné na stránkách Doma.cz a budou předmětem hlasování veřejnosti. Hlasovat mohou všichni návštěvníci stránek Doma.cz, a to tím způsobem, že do hlasovacího formuláře u příslušného Profilu vyplní číslo svého mobilního telefonu. Na mobilní telefon jim přijde SMS zprávou kód, který musí hlasující vyplnit do hlasovacího formuláře. Vložením správného kódu a odesláním hlasovacího formuláře je hlas platně odeslán a přičten k požadovanému Profilu. Hlasovat bude možné nejpozději do 12.03.2012 (včetně).
 6. Každý hlasující může hlasovat pro jeden Profil pouze z jednoho čísla mobilního telefonu, a to pouze jedenkrát v každém soutěžním týdnu (viz. odst. 1). Je však možné v jednom soutěžním týdnu poslat hlas více Profilům. Je zakázáno při hlasování využívat SMS generátory a získávat hlasy od třetích osob za úplatu či jinou protihodnotu. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří soutěžící či hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování a manipulují tak s výsledky Soutěže, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takto získané hlasy vymazat, případně zrušit Profil, pro který bylo tímto způsobem hlasováno.
 7. Na stránkách Doma.cz budou přístupné aktuální informace o průběhu hlasování, a to v podobě týdenního a celkového žebříčku. Týdenní žebříček bude zachycovat informace o počtu hlasů udělených jednotlivým Profilům během příslušného soutěžního týdne (viz odst. 6), zatímco celkový žebříček informace o počtu hlasů udělených jednotlivým Profilům od začátku Soutěže.
 8. Na základě hlasování veřejnosti budou určeni čtyři (4) týdenní výherci a jeden (1) hlavní výherce Soutěže. Týdenním výhercem se stane soutěžící, jímž založený Profil získal v některém soutěžním týdnu nejvíce hlasů. Tento soutěžící obdrží týdenní cenu v podobě kosmetického balíčku s výrobky značky Oriflame v hodnotě 6.000 Kč. Týdenním výhercem se každý soutěžící může stát pouze jednou. V případě, že některý soutěžící získá nejvyšší počet hlasů ve více než jednom soutěžním týdnu, obdrží další týdenní cenu místo něj soutěžící s druhým nejvyšším počtem hlasů. Hlavním výhercem se stane soutěžící, jímž založený Profil získal nejvíce hlasů za období celé Soutěže, tj. souhrnně za všechny čtyři (4) soutěžní týdny. Tento výherce obdrží hlavní cenu Soutěže, kterou je poukaz v hodnotě 100 tis. Kč na nákup vybavení dětského pokoje a kosmetický balíček s výrobky značky Oriflame v hodnotě 16 000 Kč. Poukaz na nákup vybavení dětského pokoje bude možné uplatnit u partnera/partnerů Soutěže, jejichž seznam bude uveden na stránkách Doma.cz, za podmínek stanovených těmito partnery.
 9. Získá-li více Profilů v některém soutěžním týdnu nebo celé Soutěži stejný nejvyšší počet hlasů, vybere z těchto Profilů výherce (týdenního či hlavního) redakce portálu Doma.cz.
 10. Výsledky Soutěže a jména výherců budou zveřejněny na stránkách Doma.cz. CET 21 bude výherce kontaktovat prostřednictvím údajů, které uvedli v přihlašovacím formuláři, za účelem ověření jejich totožnosti a za účelem dohody o způsobu a termínu předání ceny.
 11. Týdenní ceny budou výhercům odeslány na adresu jejich bydliště do třiceti (30) dnů po skončení Soutěže, pokud se CET 21 s výhercem nedohodne jinak. Hlavní cenu Soutěže musí výherce převzít osobně v termínu stanoveném CET 21. Při převzetí ceny se výherce musí prokázat platným identifikačním průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři. Výherce hlavní ceny může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí ceny, který stanoví bližší podmínky realizace ceny.
 12. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů nejpozději do 20.03.2012 nebo se výherce neprokáže platným průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři, ztrácí výherce na cenu nárok a cena bude postoupena soutěžícímu, který se podle pravidel uvedených v odst. 8) a 9) umístil na nejbližším nepostupovém místě.
 13. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s realizací hlavní ceny mohou být fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni a mohou být vyzváni k účasti na souvisejících propagačních akcích.
 14. Ceny není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností nahradit kteroukoli z týdenních cen nebo hlavní cenu adekvátní alternativní cenou. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady ve prospěch CET 21.
 15. Na regulérní průběh Soutěže dohlíží Martina Vrňáková, PR koordinátor. Stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu martina.vrnakova@nova.cz nejpozději do 24 hod. od skončení Soutěže. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě uplatnění stížnosti na průběh Soutěže, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící i hlasující jsou povinni se mu podřídit.
 16. Pokud CET 21 kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení vyloučit takového soutěžícího ze Soutěže a zrušit jím založený Profil.
 17. Účastí v Soutěži soutěžící i hlasující vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 18. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji zcela odvolat.
 19. Tento soutěžní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách Doma.cz.
reklama